Fav Browser 2011

Firefox
56% (1583 votes)
Konqueror
3% (72 votes)
Opera
12% (330 votes)
Safari
1% (31 votes)
Chrome/ium
22% (605 votes)
IE
2% (45 votes)
Midori
1% (40 votes)
Epiphany
0% (12 votes)
Dillo
0% (14 votes)
Links/Lynx
0% (11 votes)
other
2% (70 votes)
Total votes: 2813

rekonq needs love, too

I've actually found rekonq to be far more stable on the 2.6.35 kernel than Chromium.